viernes, 7 de noviembre de 2014

Las plagas de inviernoEn invierno, debido a las bajas temperaturas, tendemos a creer que las plagas desaparecen, pero todo lo contrario. Es el momento óptimo para que cucarachas, ratas y ratones dejen las calles y se instalen en casa.  Estos “bichos” aprovechan el calor de nuestro hogar para refugiarse del frío.


Los roedores son animales de costumbres, y tienen sus localizaciones preferidas para cobijarse y reproducirse. Su lugar favorito de nuestro hogar para instalarse es, por excelencia, el interior de las cámaras de aire del techo, a las que accederán aprovechando cualquier rotura o apertura que encuentren en su camino de huida de los desagües públicos hacia las conexiones con los desagües de nuestra casa.


Las cucarachas, debido a su tamaño, siguen las tuberías de agua caliente, que las llevarán a ubicaciones más conflictivas, como la cocina (donde además encuentran alimento) o los baños.

Aunque en estos momentos no veamos un cuantioso número de estos indeseables compañeros, la plaga está en un estado “latente”, y con la llegada del verano encontrarnos con un verdadero problema. Por ello es importante que aunque sean pocos los insectos o roedores que encontremos en casa, busquemos una solución profesional, y así evitarnos disgustos en la época de las tan deseadas vacaciones.  

Les plagues de l'hivern


A l'hivern, a causa de les baixes temperatures, tendim a creure que les plagues desapareixen, però tot el contrari. És el moment òptim per a que paneroles, rates i ratolins deixin els carrers i s'instal·lin a casa. Aquestes "bestioles" aprofiten la calor de la nostra llar per refugiar-se del fred.

Els rosegadors són animals de costums, i tenen les seves localitzacions preferides per acollir-se i reproduir-se. El seu lloc favorit de la nostra llar per instal·larse és, per excel·lència, l'interior de les cambres d'aire del sostre, a les quals accediran aprofitant qualsevols trencament o obertura que trobin en el seu camí de fugida dels desaigües públics cap a les connexions amb els desaigües casa nostra.

Les paneroles, a causa de la seva mida, segueixen les canonades d'aigua calenta, que les portaran a ubicacions més conflictives, com la cuina (on, a més a més, troben aliment) o els banys.

Encara que en aquests moments no vegem un gran nombre d'aquests indesitjables companys, la plaga està en un estat "latent", i amb l'arribada de l'estiu podem trobar-nos amb un veritable problema. Per això és important que encara que siguin pocs els insectes o rosegadores que trobem a casa, busquem una solució professional, i així evitar disgustos en l'època de les tan desitjades vacances.
viernes, 29 de agosto de 2014

Convidats indesitjables: les #paneroles


Les #paneroles o #escarabats de cuina són insectes molt molestos que massa vegades visiten les nostres llars, comerços, indústries,... Són #animals que es desenvolupen ràpidament en indrets amb una temperatura favorable i si tenen menjar a prop. Com que mengen tot tipus de menjar, causen molts desperfectes i ho infecten tot. Durant el dia, se solen amagar i a la nit és quan més els agrada sortir a fer malifetes.

Les paneroles es consideren una #plaga per la seva capacitat reproductiva i per ser possibles transmissores de malalties. Aquests #insectes produeixen secrecions que afecten al gust del menjar. A més, al cos de les paneroles hi ha organismes infecciosos com bactèries, protozoaris i virus, que infecten el nostre menjar, utensilis i tot allò que toquin amb les potes i cos.

Per evitar que les paneroles infectin les llars, locals i comerços cal pendre #mesures preventives. Les principals són segellar totes les escletxes i esquerdes, tenir un bon manteniment de les canonades i de les conexions amb les clavegueres, no deixar menjar a l'abast i en general tenir un bon nivell de neteja.


I si patiu una #plaga de #paneroles sempre ens podeu trucar: analitzarem l'estat i aplicarem tècniques i mesures per eliminar la #plaga i evitar us tornin a empipar!

Invitados indeseables: las cucarachas


Las #cucarachas son insectos muy molestos que demasiadas veces visitan nuestros hogares, comercios, industrias, ... Son #animales que se desarrollan rápidamente en lugares con una temperatura favorable y si tienen comida cerca. Como comen todo tipo de comida, causando muchos desperfectos y lo infectan todo. Durante el día, se suelen esconder y por la noche es cuando más les gusta salir a hacer fechorías.

Las cucarachas se consideran una #plaga por su capacidad reproductiva y por ser posibles transmisores de enfermedades. Estos #insectos producen secreciones que afectan al sabor de la comida. Además, el cuerpo de las cucarachas hay organismos infecciosos como bacterias, protozoarios y virus, que infectan nuestra comida, utensilios y todo lo que toquen con las patas y cuerpo.

Para evitar que las cucarachas infecten los hogares, locales y comercios hay tomar medidas Preventic. Las principales son sellar todas las rendijas y grietas, tener un buen mantenimiento de las tuberías y de las conexiones con las cloacas, no dejar comida al alcance y, en general, tener un buen nivel de limpieza.


Y si sufre una #plaga de #cucarachas siempre nos puede llamar: analizaremos el estado y aplicaremos técnicas y medidas para #eliminar la plaga y evitar os vuelvan a molestar.

miércoles, 27 de agosto de 2014

Quines són les #plagues més comunes a les #plantes?


Les #plantes del nostre jardí o terrassa poden patir l'acció d'una infinitat d'insectes, que poden perjudicar el seu creixement i fins i tot matar-les. Per això, és important estar pendents de la #salut de les nostres plantes, així com prendre mesures per prevenir l'aparició d'insectes.

Una de les plagues més comunes és la del #pugó. Aquests insectes claven el seu bec xuclador i absorbeixen la saba de les plantes, de manera que es deformen les seves fulles. Hi ha pugons de diferents colors: verds, grocs, marrons i negres. Per desfer-se del pugó, només cal disparar un raig d'aigua amb sabó perquè es desprenguin de les fulles i caiguin a terra.

També la #mosca blanca sol aparèixer per les nostres pantes. Les fulles afectades per aquest insecte perden color i s'omplen d'una substància enganxosa. Això es deu perquè, igual que el pugó, aquests insectes claven un pic a les fulles i xuclen la saba. Una manera per intentar allunyar-les és plantar #romaní al voltant de les plantes que vulgueu protegir.

Un altre insecte que sol visitar les flors del nostre jardí són les #erugues. Aquests cucs són fruit dels ous que les papallones dipositen en les nostres plantes, i resulten molt perjudicials ja que ataquen directament a les fulles o arrels. La forma més efectiva d'eliminar és capturar a mà totes les erugues que vegis, retirant una per una. També pots utilitzar un insecticida d'ingestió, indicat per a aquests animals ja que els mata quan mengen. Pots trobar pel substrat o terra, o bé per les fulles i així combatre les erugues aèries.I si tens qualsevol dubte, contacta amb Qntrol Plaga, segur que trobarem una #solució per al teu #problema!

¿Cuáles son las #plagas más #comunes en las plantas?


Las #plantas de nuestro jardín o terraza pueden sufrir la acción de una infinidad de #insectos, que pueden perjudicar su crecimiento e incluso matarlas. Por ello, es importante estar pendientes de la #salud de nuestras plantas, así como tomar medidas para prevenir la aparición de insectos.


Una de las plagas más comunes es la del #pulgón. Estos insectos clavan su pico chupador y absorben la savia de las plantas, de manera que se deforman sus hojas. Hay pulgones de diferentes colores: verdes, amarillos, marrones y negros. Para deshacerse del pulgón, sólo hay que disparar un chorro de agua con jabón para que se desprendan de las hojas y caigan al suelo.


También la #mosca blanca suele aparecer por nuestras pantano. Las hojas afectadas por este insecto pierden color y se llenan de una sustancia pegajosa. Esto se debe porque, al igual que el pulgón, estos insectos clavan un pico en las hojas y chupan la savia. Una manera para intentar alejarlas es plantar #romero alrededor de las plantas que desee proteger.


Otro insecto que suele visitar las flores de nuestro jardín son las #orugas. Estos gusanos son fruto de los huevos que las mariposas depositan en nuestras plantas, y resultan muy perjudiciales ya que atacan directamente a las hojas o raíces. La forma más efectiva de eliminar es capturar a mano todas las orugas que veas, retirando una por una. También puedes usar un insecticida de ingestión, indicado para estos animales ya que los mata cuando comen. Puedes encontrar por el sustrato o tierra, o bien por las hojas y así combatir las orugas aéreas.Y si tienes cualquier duda, contacta con Qntrol Plaga, seguro que encontraremos una #solución para tu #problema!

viernes, 22 de agosto de 2014

Com puc saber si tinc #tèrmits?Els #tèrmits són #insectes que es desplaçen a través de material cel·lulòsic, són capaços de travessar materials tous com el guix però també s'introdueixen en les fissures del formigó, maons i altres materials més durs.

La #fusta #infectada per tèrmits no sol presentar símptomes a primera vista perquè els insectes solen devorar l'interior. Per això és possible que no ens adonem que tenim una #plaga de tèrmits fins que no hagin devorat tot el material.

Si a les parets o sostres veus que hi ha uns cordons/estalactites d'aparença terrossa és que tens #tèrmits. Una altra senyal són petits orificis negrosos en parets de guix. Però si tens algun dubte, truca'ns! Com més aviat localitzem la #plaga, menys estralls deixarà a casa vostra!